POH! Vol.2 Ruby模範解答

こちらではpaiza事務局側で作成したコードを随時掲載していきます。
更新日:2014年4月30日(水)

Ruby: paiza事務局作成コード Vol.3 動的計画法

得点:100点
通過テストケース数:7/7

h = 0
w = 0
line = gets.chomp
h, w = line.split.map(&:to_i)
display = Array.new(h).map{Array.new(w)}
h.times { |i|
 display[i] = gets.chomp
}
table = Array.new(310).map{Array.new(310, 0)}
dp = Array.new(310).map{Array.new(310)}
310.times { |i|
 310.times { |j|
  dp[i][j] = 100100100
 }
}
h.times { |k|
 (h-k).times { |i|
  dp[i][0] = display[i+k][0] == '0' ? [dp[i][0], 1].min : 0
  1.upto(w-1) { |j|
   dp[i][j] = display[i+k][j] == '0' ? [dp[i][j], dp[i][j-1]+1].min : 0
  }
 }
 hist = Array.new(310, 0)
 (h-k).times { |i|
  (w-1).times { |j|
   if dp[i][j+1] == 0 && dp[i][j] >= 1
    hist[dp[i][j]] += 1
   end
  }
  if dp[i][w-1] > 0
   hist[dp[i][w-1]] += 1
  end
 }
 sum = 0
 w.times { |i|
  sum += hist[i+1]
 }
 w.times { |i|
  table[k+1][1] += (i+1)*hist[i+1]
 }
 2.upto(w) { |i|
  table[k+1][i] = table[k+1][i-1] - sum
  sum -= hist[i-1]
 }
}

n = gets.chomp.to_i
n.times { |i|
 line = gets
 s, t= line.split.map(&:to_i)
 puts table[s][t]
}

Ruby: paiza事務局作成コード Vol.2 O(H^2W^2)

得点:71点
通過テストケース数:5/7

h1 = 0
w1 = 0
line = gets
h1,w1 = line.split.map(&:to_i)
#puts h1, w1
display = Array.new(2500).map{String.new}
h1.times { |i|
 display[i] = gets.chomp
}
ss = Array.new(2500).map{Array.new(2500,0)}
h1.times { |i|
 w1.times { |j|
  ss[i+1][j+1] = ( (display[i][j] == '1') ? 1 : 0 )
 }
}
h1.times { |i|
 w1.times { |j|
  ss[i+1][j+1] += ss[i+1][j]
 }
}
h1.times { |i|
 w1.times { |j|
  ss[i+1][j+1] += ss[i][j+1]
 }
}
n = gets.chomp.to_i
#puts n
n.times {
 line = gets
 h2,w2 = line.split.map(&:to_i)
 #puts h2, w2
 cnt = 0
 ii = h1 - h2 + 1
 jj = w1 - w2 + 1
 ii.times { |i|
   jj.times { |j|
   dd = ss[i+h2][j+w2] - ss[i+h2][j] - ss[i][j+w2] + ss[i][j]
   if dd == 0
    cnt = cnt + 1
   end
  }
 }
 puts cnt
}

Ruby: paiza事務局作成コード Vol.1 O(H^3W^3)

得点:42点
通過テストケース数:3/7

# coding: utf-8
line = gets
h, w = line.split.map(&:to_i)
display = Array.new(2001).map{String.new}
h.times { |i|
 display[i] = gets.chomp
}
n = gets.chomp.to_i
n.times {
 line = gets
 s, t = line.split.map(&:to_i)
 a = h - s + 1
 b = w - t + 1
 cnt = 0
 a.times { |i|
  b.times { |j|
   if display[i][j] == '1'
    next
   end
   flag = true
   s.times { |ii|
    t.times { |jj|
     if display[i+ii][j+jj] == '1'
      flag = false
      break
     end
    }
    if !flag
     break
    end
   }
   if flag
    cnt = cnt + 1
   end
  }
 }
 puts cnt
}
ページの先頭へ戻る